Tewerkstelling door het OCMW (artikel 60, § 7 OCMW-wet)

Korte beschrijving

Artikel 60, § 7 van de OCMW-wet geeft het OCMW de opdracht al het nodige te doen om een betrekking te vinden voor een begunstigde (doelgroep):

  • wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen (doorgaans gaat het om werkloosheidsuitkeringen);
    OF
  • teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.

In voorkomend geval verschaft het OCMW deze vorm van dienstverlening door zelf als werkgever op te treden.
De werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst met het OCMW verbonden zijn, kunnen door dit OCMW ter beschikking worden gesteld van een gebruiker.

Bestuursniveau

Gemeentelijk

Begunstigden

De tewerkstelling in toepassing van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet kan binnen het OCMW of bij een gebruiker gebeuren. Die gebruikers zijn de volgende: 

1. Een gemeente
Gemeente waar het OCMW zich bevindt, of een andere gemeente.

2. Een vereniging zonder winstoogmerk
Vereniging  die onder het toepassingsgebied valt van de wet van 27 juni 1921 die aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid toekent.

3. Een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel
Volgens de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S. 26 juni 1987), het Waals wetboek van 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie (B.S. , 12 augustus 2004, err. , B.S. , 22 maart 2005) en het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S., 31 oktober 2001) is een intercommunale een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten, met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang. Het is een publiekrechtelijke rechtspersoon die geen handelskarakter heeft.

4. Een vennootschap met een sociaal oogmerk
Vennootschap zoals beoogd bij artikel 164bis van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen van 30 november 1935.

5. Een ander OCMW
Ander OCMW dan dat welk de werknemer tewerkstelt.

6. Een vereniging waarvan sprake in hoofdstuk XII van de OCMW-wet of hoofdstuk I van Titel VIII van het Vlaams OCMW-decreet
Volgens artikel 118 van de organieke OCMW-wet of artikel 219 van het Vlaams OCMW-decreet een vereniging met een of meer andere OCMW's, met andere openbare besturen en/of met andere rechtspersonen dan die welke winstoogmerken hebben, om een van de opdrachten uit te voeren die door de organieke wet aan de centra zijn toevertrouwd.

7. Een openbaar ziekenhuis
Een ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden of bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

8. De partners die met het OCMW een overeenkomst hebben gesloten (bijvoorbeeld een privé-onderneming)

9. De initiatieven erkend door de minister bevoegd voor sociale economie.

 

Voorwaarden

De werknemer moet tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • gerechtigd zijn op een leefloon of op financiële maatschappelijke hulp ;
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Tegemoetkoming

De werkgever geniet van :

  • een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid;
  • een toelage ten laste van de POD Maatschappelijke Integratie.

De werknemer doet werkervaring op en kan na de periode van tewerkstelling genieten van volledige sociale uitkeringen.

Procedure

Er zijn geen speciale formaliteiten. Indien de werknemer voor de vermindering in aanmerking komt, mag deze toegepast worden in de RSZPPO-aangifte.

Bevoegde organen
Laatste update: 19.08.2015
??