Steun voor consultancy: extern advies

Korte beschrijving

Nood aan het advies van een externe consultant ? U kan een subsidie krijgen die tot 50% van de kosten van zijn interventie dekt!

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

 • u hebt een micro- kleine of middelgrote onderneming ;
 • u bent actief in de toegestane sectoren ;
 • u dient gevestigd te zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of dit van plan te zijn);
 • u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming;
 • u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun.

Opgelet: enkel de administratie is bevoegd om te bepalen of uw onderneming van steun kan genieten.

Voorwaarden

Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen… U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw onderneming tot doel heeft. In geen geval kan het gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, of om advies inzake publiciteit.

U kan geen steun ontvangen indien [1]:

 • de consultancy-opdracht in verband staat met de normale werkingskosten of met het normale, terugkerende beheer van uw onderneming;
 • als uw onderneming intern al beschikt over de expertise voor de missie van de consultant.

Noteer dat de taken die kunnen voortvloeien uit de aanbevelingen van de consultant (prospectie, commerciële opvolging, opvragen van informatie…) niet subsidieerbaar zijn. Evenmin kan u steun aanvragen voor het beroep doen op personeel dat op zelfstandige basis aangenomen werd en die regelmatige of langetermijnmissies uitvoeren. Algemeen zijn de kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden uitgesloten.

[1] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Steun inzake Pre-aciviteit en de Steun voor Studies en Diensten van Externe Consultants.

De steun kan slechts worden toegekend aan de begunstigde indien deze in regel is met het geheel van de op hem van toepassing zijnde normen, met name de normen van fiscale en sociale aard en de milieunormen, tenzij de steun bedoeld is om die normen te kunnen naleven.

Tegemoetkoming

De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd.

Advies

Percentage van de steun 50 % van de kosten voor studie/extern advies
Minimumbedrag van de steun 500 €
Maximumbedrag van de steun [1] 15.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen 2 per burgerlijk jaar
[1] Per burgerlijk jaar mag de kost voor studies en externe adviezen niet hoger zijn dan de eigen middelen van de onderneming, verhoogd met de schulden op meer dan één jaar.

Procedure

Uw aanvraag moet voor het begin van de missie van de consultant ingediend worden. Ze dient volgende documenten te bevatten:

 • het aanvraagformulier;
 • kopie van de inschrijving bij het Handelsregister of het Ondernemingsloket (Kruispuntbank van de Ondernemingen;
 • kotokopie van een document dat aangeeft hoeveel personen er bij de onderneming waren tewerkgesteld;
 • kotokopie van een document dat de omzet aangeeft die werd verwezenlijkt in het jaar voorafgaand aan de aanvraag;
 • de documenten betreffende de opleidingsinstelling : kopie van de statuten, curriculum vitae, lijst met referenties;
 • de offerte, het inschrijvingsformulier of de factuur van de onderwijsinstelling;
 • lijst met al de steun die uw onderneming verkregen heeft gedurende het lopende belastingsjaar, evenals dat van de twee voorgaande jaren

 

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de opdracht is voltooid. Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie. De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de directie Steun aan Ondernemingen, bij de beheerder van uw dossier.
De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Bron: www.werk-economie-emploi.irisnet.be

 

Formulier
Documenten
Nuttige link
Laatste update: 28.08.2014