Korte beschrijving

Een zuinige verwarming kan op korte termijn het verschil maken. Door, bijvoorbeeld, te investeren in een condensatieketel in plaats van een hoogrendementsketel bespaart u 20% extra energie. Deze investering rendeert in minder dan 5 jaar.

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

 • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
 • huurder (en vruchtgebruiker),
 • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Voorwaarden

De energiepremies 2016 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016. De aanvragen moeten uiterlijk 4 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag. U dient die factuur dus te betalen vóór u een dossier kan opsturen.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die u terugvindt op de site van Leefmilieu Brussel.

Tegemoetkoming

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

C1

Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas

€ 500 tot 40 kW en daarboven € 5/kW extra

 

R

 

Bonus inwendig rookkanaal

50€/meter schoorsteenbuis (max. 10m buis)

 

 

C3

Temperatuurregeling

 

R

 

kamerthermostaat of optimizer

€ 25/geïnstalleerde thermostaat of optimizer

 Max. 1 thermostaat of optimizer voor 10 afgiftsystemen

 

 

thermostatische kraan

€ 10/geïnstalleerde thermostatische kraan

 

 

C4

Warmtepomp - Verwarming

25% van de in aanmerking komende kosten van de facturr

 

N&R

C7

Zonneboiler

2500€/tot 4m² + 200€/m² vanaf 4m² (per installatie)

50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur

N&R

Onverenigbaarheden

De energiepremies zijn cumuleerbaar met andere steunmaatregelen (federale, gewestelijke of gemeentelijke). Het totale bedrag van de steun die door dezelfde aanvrager wordt ontvangen voor dezelfde werken, mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie in verhouding daarmee worden verminderd.

De Energiepremies zijn niet-cumuleerbaar met de Steunmaatregelen voor de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijven en zelfstandigen.

 • De samenvoeging van alle verleende energiepremies 2016 mag niet meer bedragen dan 200.000 € per gebouw. 
 • Het totale bedrag van de ontvangen steun mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. De andere steunmaatregelen hebben betrekking op alle federale, gewestelijke en gemeentelijke financiële steun die dezelfde aanvrager heeft ontvangen voor de uitvoering van dezelfde werken of dezelfde investeringen als deze die in aanmerking komen voor de premieaanvraag. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie bijgevolg worden verminderd.
 •  De totale overheidssteun (subsidies, premies, …) mag niet meer bedragen dan 200.000 € per onderneming over een periode van drie boekjaren. 

Procedure

Er zijn twee verschillende procedures van toepassing naargelang van het type premie:

 • de standaardprocedure: de premie wordt aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • de procedure met de premiebelofteaanvraag: voor werken waarvan het geraamde bedrag van de gevraagde premie hoger is dan € 30.000 kan de aanvrager, voordat deze zijn uitgevoerd, onder bepaalde voorwaarden een premiebelofte aanvragen. Door de procedure van de premiebelofte te volgen, geeft de aanvrager zichzelf een maximale garantie dat de premie wordt uitbetaald nadat de werken zijn uitgevoerd.

Deze aanvraag is verplicht voor sommige Energiepremies.

Het dossier moet bevatten ;

 • Het formulier dat correct is ingevuld en ondertekend door de aanvrager en de aannemer
 • De gedetailleerde factuur van het saldo
 • De betalingsbewijzen
 • Eventuele technische bijlagen en/of foto’s.

U kan het aangetekend versturen naar het postadres van Leefmilieu Brussels :

Leefmilieu Brussel / Dpt. Energiepremies
Havelaan 86C/3000
1000 Brussels

U kan het ook per mail opsturen naar primes-premies@leefmilieu.brussels

Om meer inlichtingen over de procedures te krijgen, zie de algemene voorwaarden 2016(p. 10).

Bevoegd orgaan
Formulier
Nuttige links
Laatste update: 10.02.2016
‚??