Energiepremies : hernieuwbare energie

Korte beschrijving

In België produceert de zon per vierkante meter elk jaar het equivalent in energie van 100 liter stookolie. Zonneboilers en zonnepanelen zijn investeringen in de toekomst. Als u hiervoor kiest, is de energie die u verbruikt, na de initiële investering, gratis en stoot u geen CO2 uit in de atmosfeer.

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

  • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
  • huurder (en vruchtgebruiker),
  • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Voorwaarden

De energiepremies 2015 zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (saldofactuur) is opgesteld tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015. De aanvragen moeten uiterlijk 4 maanden na de datum van de saldofactuur worden ingediend (poststempel of datum van e-mail geldt als bewijs). De datum van de eindfactuur is de datum op de laatste factuur voor de aankopen en de werken die in aanmerking komen voor een premieaanvraag.

De na te leven technische voorwaarden staan vermeld in de formulieren van elke energiepremie die u terugvindt op de site van Leefmilieu Brussel.

Tegemoetkoming

Premies D: hernieuwbare energie

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

D1

Zonneboiler

€ 2.500 tot 4 m² + € 200/m² vanaf 4 m²

50% van de factuur

N&R

D2

Fotovoltaïsch systeem (voor passieve nieuwbouw of lage-energierenovatie)

€ 0,25/Wp

30% van de factuur

N&R

D3

Windenergie, hydro-elektrische energie, biomassabrandstof, geothermische energie (behalve warmtekrachtkoppeling)

25% van de factuur voor de studies en de levering en plaatsing van het materiaal

/

N&R

Onverenigbaarheden

De Energiepremies zijn niet-cumuleerbaar met de Steunmaatregelen voor de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijven en zelfstandigen.

  • De samenvoeging van alle verleende energiepremies 2015 mag niet meer bedragen dan 200.000 € per gebouw. 
  • Het totale bedrag van de ontvangen steun mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken. De andere steunmaatregelen hebben betrekking op alle federale, gewestelijke en gemeentelijke financiële steun die dezelfde aanvrager heeft ontvangen voor de uitvoering van dezelfde werken of dezelfde investeringen als deze die in aanmerking komen voor de premieaanvraag. Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie bijgevolg worden verminderd.
  •  De totale overheidssteun (subsidies, premies, …) mag niet meer bedragen dan 200.000 € per onderneming over een periode van drie boekjaren. 

Procedure

Er zijn twee verschillende procedures van toepassing naargelang van het type premie:

  • de standaardprocedure: de premie wordt aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd;
  • de procedure met de premiebelofteaanvraag: voor werken waarvan het geraamde bedrag van de gevraagde premie hoger is dan € 30.000 kan de aanvrager, voordat deze zijn uitgevoerd, onder bepaalde voorwaarden een premiebelofte aanvragen. Door de procedure van de premiebelofte te volgen, geeft de aanvrager zichzelf een maximale garantie dat de premie wordt uitbetaald nadat de werken zijn uitgevoerd.

Deze aanvraag is verplicht voor sommige Energiepremies.

Om meer inlichtingen over de procedures te krijgen, zie de algemene voorwaarden 2015 (pt 7).

Bevoegd orgaan
Nuttige links
Laatste update: 08.06.2015