Korte beschrijving

De opdracht van Leefmilieu Brussel - BIM is studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit).  Maar zij hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

Alle Brusselse bedrijven die vragen hebben omtrent het leefmilieu kunnen terecht bij het BIM.

Tegemoetkoming

Sinds zijn oprichting in 1989 is het BIM uitgegroeid tot de gesprekspartner van de Brusselse inwoners en bedrijven over alles wat met hun leefmilieu te maken heeft: de lucht, de groene ruimten, het afval, de milieuhinder... Om die verschillende aspecten van het milieu te beheren, heeft het BIM een methodische aanpak uitgewerkt, die we in vier fasen kunnen samenvatten.

 1. Het verzamelen van informatie door metingen en onderzoek (beheer van een meetnet voor de luchtkwaliteit; onderzoek, met de labowagen, van plaatsen met geluidshinder; inventarisatie van de groene ruimten; analyse van het in Brussel geproduceerde afval,...). Al die gegevens samen vormen de beschrijving van de staat van het leefmilieu;
 2. Na onderzoek van de situatie en in functie van de prioriteiten die zich opdringen, zal het Instituut strategieën definiëren en acties plannen (afvalplan, geluidsplan, globale benadering van de biodiversiteit, strategie lucht-energie, ...);
 3. Vervolgens krijgen de strategieën concreet vorm. Dat betekent : actie op het terrein (onderzoek ter plaatse om de specifieke voorwaarden voor de milieuvergunning vast te stellen; sectoriële overeenkomsten met de beroepsfederaties; organisatie van afvalinzameling voor een efficiëntere recyclage; de promotie van schone technologieën, ontwikkeling en toepassing van een aangepast beheer voor de groene ruimten, ...).
  Het BIM gaat ook ter plekke na of de milieuwetgeving wel degelijk wordt nageleefd;
 4. De vierde faze behelst het informeren en sensibiliseren van de Brusselaars (beantwoording van dagelijks tientallen vragen door de dienst Info-Leefmilieu - 02/775.75.75 -; deelname aan tentoonstellingen; publicatie van brochures, gidsen, rapporten, ...).

Wat de bedrijven betreft kan het BIM op verschillende manieren helpen:

 • erkenning ecodynamische ondernemingen ;
 • erkenning van bepaalde ondernemingen (bijv. ophalers afval, laboratoria, studiebureau, …) ;
 • het bekomen van milieuvergunningen ;
 • het bekomen van informatie betreffende subsidies en fiscaliteit, wetgeving en technische materies;
 • het bekomen van sectoriële informative;

Bevoegd orgaan
Laatste update: 02.08.2011

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.