Verlenging fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel

01 August 2008

De fiscale winstvrijstelling voor kleine ondernemingen ter aanmoediging van aanwervingen van bijkomende personeelseenheden met een beperkt loon werd verlengd.

Handels-, nijverheids en landbouwondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen hadden in het verleden recht op een vrijstelling per bijkomende personeelseenheid die zij in België met een ‘beperkt’ loon tewerkstellen. De vrijstelling gold oorspronkelijk slechts voor de jaren 1998 tot en met 2000, maar zij werd nadien verlengd tot en met het jaar 2007.

Van het onlangs ingediende ontwerp van Programmawet wordt gebruikgemaakt om een ‘permanent’ karakter te geven aan deze regeling.

Deze vermindering is van toepassing voor bedrijven die minder dan elf werknemers tewerkstelden op 31 december 1997 of op het einde van het jaar waarin de exploitatie is aangevangen (behalve voor vrije beroepers).  Het aantal in België bijkomend tewerkgestelde personeelsleden wordt vastgesteld door het gemiddeld personeelsbestand van de belastingplichtige tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat te vergelijken met het voorgaande kalenderjaar.


De vrijstelling kan enkel genoten worden voor bijkomend tewerkgestelde werknemers die zich beneden een bepaalde loongrens bevinden.

Nieuw is, dat de notie ‘beperkt loon’ nu in de wettekst zelf wordt gepreciseerd. Met name: een bruto dag- of uurloon dat niet hoger is dan 90,32 of 11,88 €.

De vrijstelling bedraagt 4.930 € voor aanslagjaar 2009.

 

 

??