Neem een goede start met de preactiviteitssteun ...

02 February 2009

Hoe frustrerend is het niet om vast te stellen dat je pas kan genieten van een financiële tussenkomst van 50% op de realisatiekosten van een haalbaarheidsstudie nadat de onderneming is opgericht? Zou het niet nuttiger zijn om die steun in een veel vroegere fase te kunnen aanvragen om er op het juiste moment zijn ondernemingsproject mee te kunnen heroriënteren, wijzigen of eenvoudigweg opstarten? Gelukkig wordt die lacune nu opgevuld via de preactiviteitssteun.

Ondersteuning bij investeringen, bij advies, R&D, export, aanwerving, opleiding... Er zijn heel wat steunmaatregelen die de overheid, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder, voorzien hebben voor de ontwikkeling van ondernemingen. Aan deze waaier is nu een nieuw instrument toegevoegd dat, toegegeven, nog ontbrak: hulp vóór de opstartfase.

Voortaan kan elke Brusselaar, jong of minder jong, die een zelfstandige economische activiteit wil opzetten steun aanvragen die de helft van de kosten van een haalbaarheidsstudie dekt.

Tot wie richt de maatregel zich?

De preactiviteitsteun kan worden toegekend aan elke fysieke persoon die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn woonplaats heeft en die een project voorstelt dat leidt tot de oprichting of de overdracht van een onderneming. De maatregel is niet gericht op studenten die zijn ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alleen de kosten voor studies en diensten van externe adviseurs, die "uitzonderlijk en bepalend" van aard zijn voor de oprichting of de overdracht van de onderneming.

Moet de adviseur erkend zijn?

De starter heeft de vrije keuze van adviseur of consultant. Niettemin moet de keuze vóór de steunaanvraag voorgelegd worden aan een erkende vereniging, zoals het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO). De consultant moet minstens twee jaar relevante ervaring hebben en moet die kunnen aantonen met referenties. Hij moet vanzelfsprekend ook onafhankelijk zijn van de aanvrager.

Over welk bedrag gaat het?

De preactiviteitssteun slaat op 50% van het bedrag van de studie, met een minimum van 500 euro en een maximum van 15.000 euro per opdracht. Binnen een kalenderjaar kan een persoon slechts een keer van deze steun genieten.

En het papierwerk...

De aanvraag voor de hulp moet worden ingediend vóór het begin van de opdracht, met een correct ingevuld standaardformulier aangevuld met de nodige bijlagen. De Administratie heeft dan 30 dagen om de ontvangst van de aanvraag te bevestigen. Wanneer hij die bevestiging ontvangt, kan de aanvrager de studie laten uitvoeren. De beslissing wordt dan genomen binnen de dertig dagen na de verzending van de ontvangstbevestiging.

??